Generalforsamling - nyt navn

17. november 2022 13:05 , af Jacob Strøe Larsen

Kære alle

 

Vi afholdt årets generalforsamling tirsdag den 15. november kl. 1900 i Ørbæk Midtpunkt. Bent Hansen blev enstemmigt valgt til at styre slagets gang som dirigent.

Torben kom i sin beretning blandt andet ind på at vi nogenlunde holder antallet af medlemmer, dog med udsving i aldersgrupper. Onsdagstræningen var set frem til med spænding fra bestyrelsens side, da det kan svinge fra år til år, men i år var der en lille stigning til børnetræningen. På de 2 voksenhold kom der samlet 20-22 spillere hver uge. Til Ældretennis kommer der ca 10 spillere til deres 2 ugentlige træninger. En stor tak til alle trænere - René, Sofie, Nanna, der står for onsdagstræningen, Hoder, der styrer sommertræningen og endelig Herluf, der er tovholder til ældretennis.

Ørbæk Marked er kommet i gang igen efter Corona-nedlukning. Det er vi glade for, da vi baserer en del af vores indtægter på markedet. I år gav det ca kr. 12.000,-

Den 10. september blev der vanen tro afholdt klubmesterskaber og klubfest om aftenen. Torben og René løb med 1. pladsen og kan dermed kalde sig klubmestre i 1 helt år, mens Tommy/Nanna og Hoder/Johan tog sig af hhv 2. og 3. pladsen. Det hele blev forbilledligt styret af André.

Torben sendte en tak til bestyrelsen for godt samarbejde på de forskellige poster og ansvarsområder. Der blev efter beretningen sendt en endnu større tak retur til Torben for især hans kæmpe arbejde med at skaffe padelbaner til Ørbæk. Uden Torben, ingen padelbaner.

Og lige nu ser vi frugten af ca 1½ års arbejde med at få padel til byen: Projektbeskrivelser, dialog med mulige leverandører, samarbejde og dialog Nyborg Kommune, hvor der både er søgt penge og byggetilladelse og søgning af midler hos fonde, medlemmer, lokale virksomheder og afsøgning af lånemuligheder. Fundamentet er støbt, banerne er rejst og underlaget er ved at blive lagt. Der mangler stadig lidt at blive lavet på banerne, noget af el-arbejdet og opsætning af hjemmeside til booking inden vi kan åbne op for spil. Vi vender forhåbentlig snart ud, hvornår vi er klar.

Torben sluttede af med at vende blikket mod næste år, hvor der selvfølgelig vil være stort fokus på at få skubbet padel i gang, men vi skal ikke glemme hvor vi kommer fra og tennis vil også have fuld opmærksomhed. Beretningen blev godkendt.

Jacob fremlagde det reviderede regnskab, der viste et overskud på ca kr. 23.000,-, hvilket var særdeles tilfredsstillende efter 2 år med underskud. Overskuddet er især båret af Corona-støtte og tilskud fra Ørbæk Marked. Regnskab og budget for 2023 blev godkendt.

Punkt 4 på dagsordenen er indkomne forslag og her havde bestyrelsen "Nye vedtægter" med. Vores vedtægter har efterhånden en del år på samvittigheden og de har gennem noget tid ikke været tidssvarende og faktisk ikke helt opfyldt kravet til vedtægter i en forening som vores, hvilket vi er blevet gjort opmærksom på fra blandt andet både bank og kommunen. I forbindelse med indlemning af padel i klubben synes vi tiden var moden til det og vi har derfor oprettet et nyt sæt vedtægter. Bestyrelsen synes i den forbindelse at det gav god mening samtidig at ændre klubbens navn, så det nu er Ørbæk Padel- og Tennisklub. Vi håber selvfølgelig I tager vel imod navnet, men umiddelbart kalder vi os stadig ØTK og hjemmesiden er den samme. Forslaget om vedtægtsændringer - og navneskift - blev enstemmigt vedtaget.

Ved punktet Valg til bestyrelsen var både René, Stefan og Jacob på valg. Alle ønskede genvalg og blev valgt ind. Derudover var det et ønske fra bestyrelsen at udvide med 1 person grundet det øgede arbejde med padel. Hoder Jensen stillede op og blev valgt ind. valget som Bestyrelsessuppleant faldt på Sally Ringsmose.

Sidste år meddelte klubbens mangeårige revisorer - Steen Madsen og Bent "Bille" Pedersen at fratræde, når dette regnskab var revideret. Derfor fik vi valgt 2 nye revisorer ind: Rikke Jakobsen og Tina Aagaard. Revisorsuppleant blev Kurt Skov.

 

Bestryrelsen vil gerne takke for en god generalforsamling med gode debatter og især en stor takt til Bent for at svinge dirigentstokken.

 

Bestyrelsen 

Ørbæk Padel- og Tennisklub